A címlap

Az első lap

A második lap

A harmadik lap

A negyedik lap

Baranyai D. János előszava magyarul  -  Thelegdi János magyar fordítása  -  Németh Gyula ismertetője
Sebestyén Gyula ismertetője  -  Várkonyi Nándor ismertetője  -  Linktár  -  Kezdőlap

Thelegdi János Rudimentájának magyar fordítása
A hun betűkről, melyeket közönségesen székely betűknek neveznek

Hány hun betű van?
Az erdélyi székelyeknek összesen 32 betűjük van, a melyek jobbról kezdődve, balra haladnak ekként:

Miként ejtetnek ki?

Ezen írásjegyek hangját vagy kiejtését hallás nélkül legkönnyebben úgy ta nulod meg, ha a latin jegyekkel egybeveted; mert azok kiejtésétől, kivéve azt, hogy a latinok mássalhangzóikat kétféleképpen mondták ki, nem igen különböz nek. Némelyek ugyanis úgy hangzanak, mintha hangzó volna utánuk; pl. be, ce, de, ge, ka, pe, te, ze; mások pedig magánhangzóval látszanak kezdődni, pl. ef, el, em, en, er, es. A székelyek azonban csak egyféleképpen ejtik ki, t. i. az egyes mássalhangzók előtt e magánhangzóval pl. eb, ecs (ecz), ecsi (ecs), ed, ef, egg, egi (egy), ek el, em, en, eni (eny), ep, er, es, esz, et, eti (ety), ez, ess (ezs).

Miért több a székelyek betűje a latinokénál?

Ha téged az riasztana el a megtanulásától, hogy a székelyeknek oly sok betűjök van és a latinokénak számát túlszárnyalják, arra kell gondolnod, hogy a római betűk elégtelenek anyanyelvünk kifejezésére, miért is kénytelenek vagyunk né mely, pl. a c’, g’, l’, n’, t’ betűk értelmét megváltoztatni és egy i magánhangzó hozzáadásával (a mit élesen hangsúlyozni kívántam) nyelvünk szolgálatába vonni, pl. giamoltalan, niavalias (gyámoltalan, nyavalyás). Hasonlóképpen az o és u magánhangzók jelentését is megváltoztatjuk és oe-nek vagy ue-nek írjuk, pl. oerueloek (örülök). A székelyeknek azonban - a mint nemsokára meglátjuk mindezek számára megvan a saját jegyük. A rómaiaknak is hiányzik két betűjök, miért is az i és u magánhangzók alakját és használatát más magánhangzók előtt ilyképpen változtatják meg: justus, viuens, vivet. Holott a székelyeknek ezek helyett megvan az ő j és v jegyük, melyek mássalhangzók jelentésével bírnak és mindig magánhangzó elé helyeztetnek, mint:

Miként ejtetnek ki az összes betűk?

Az egész ábéczét kemény kiejtéssel, vagy tompa hangon eképpen kell kiejteni: A, eb, ecs, ec’, ed, ef, egg, egi (eg’ helyett), ah (így!), i, ei, ek, ak, el, el’, em, en, en’, o, oe, ep, er, es, sz, et, et’, u, ü, eu (azaz: ev), ess (azaz: ezs).


Mondj szabályt a betűk átírásáról?

A melyek a latinoknál ugyanazon hangzóval mondatnak ki, mint f, l, m, n, r, s, hogy könnyebben megérthető legyen, egyszerűen magánhangzók nélkül vannak átírva; a többi mellé azért van írva magánhangzó, hogy a kiejtésük elsajátítható legyen.


Miképpen osztatnak fel a székely betűk?

Magánhangzókra és mássalhangzókra.


Hány mássalhangzó van?

Huszonhárom

Miképpen osztatnak fel a mássalhangzók?

Egyszerűekre és összetettekre.


Hány egyszerű van?

Tizennyolc.

Hány összetett van?

Öt.Azért neveztetnek így, mivel i magánhangzóval összetéve adnak hangot.


Mit kell tudnunk az összetett mássalhangzókról?

Miután a mi nyelvünk latin betűt használ (mint arra föntebb is rámutattam) néhány mássalhangz6ra, hogy minél tökéletesebben tüntessék fel hazai nyelvünk kiejtését, kemény ékezetet szokunk rakni, pl. c’, g’, l’, n’, t’, de a székelyeknek van erre saját betűjük.

Mit kell az I betűről megjegyezni?

Az egyetlen I, noha igen egyszerű, két mássalhangzó jelzésére szolgál olyan formán, hogy hazai nyelvünkben az S-hez z-t adunk, pl. Szentség, Szépségh. A székelyek ellenben egyszerű betűvel írják, pl.

Hány magánhangzó van?
Kilencz:

Miben különbözik az és az ?

Semmiben sem különböznek azon kívül, hogy a szavak elején és végén, ha a magánhangzó következik utána, kényelmesebben használható és a szó végén mindig megrövidíttetik.

Miben különbözik a és a ?

Hogy a két és mássalhangzó miben különbözik egymástól, azt az alább következő példákból ítélheted meg:

 

Az összevonásokról

Mi jelentősége van a székelyeknél az összevonásnak?

Van a székelyeknek néhány, rövidség okáért feltalált szótagjegyük, midőn a magánhangzók a mássalhangzók oldalához csatoltatnak, pl.Hanem ezen szótagjegyeket úgy kell alkalmazni, hogy a szótagolás rendjét ne zavarják.Ilyen szótagjegy az író ügyessége szerint, a mint majd a gyakorlat megmutatja, több is alakítható.Van-e még más összevonási mód is?

Van még más összevonás is, midőn két mássalhangzó magánhangzó nélkül csaknem egybekapcsolódik, melyekhez kiejtés alkalmával mégis kell magánhangzókat toldani, pl.Ezeknek a. szó végén van a helyük, pl.

Használhatók-e ezen összevonások a szavak derekán?

A szavak derekán nem használhatók, mivel a szótagolás rendjét zavarják, pl.Mert nem így tagoltatik Andr-ás, Ant-al; hanem And-rás, An-tal.Mit kell az H betű írásáról megjegyezni?

Mellőzve a két oszlopot, rövidség okáért gyakran használják a szó közepén és végén a kis I (r) betűt, pl.

Használnak-e a székelyek ezeken kívül más betűket is?

Van ezeken kívül még néhány hüllőkhöz hasonló szótagjegyük, a melyek nincsenek valódi betűkből összetéve. Ezeket a székelyek a szavak fejének nevezik, pl.

Oratio Dominica. (Az Úr imádsága.)

Mi atyánk ki vagy menyégben szentel I tessék meg az (ismét: az) te neved: jöjön el az I te országod: legyen te akaratod: miképen I menyégben azonképpen it ez földönis: I mi kenyerünket minden napit ad meg nékü I nk ma: és bocsásd meg az mi büneinket I miképen mi es meg bocsátunk ellenünk I véteteknek: és ne vigy minket az ki I sirtetben: de szaba- (kimaradt: di ts meg) az gonosztul: mert I tied az ország az hatalom az dicsőség I mind örökön öröké: amen:


A Miatyánk székely betűs átírása

 

Symbolum Apostolicum. (Apostoli hitvallás.)

Hiszek egy istenben mindenható atyában menn I ek (így!) földnek teremtőjében jezsus I cristusban egyetlen egy fiában mi I urunkban ki fogontaték szentlélek I tül születék szüsz máriátul kinzaték I pontiusnak alatta: megfesziteték, meg I hala harmadnapon halotaibul[1] fel I támada mene menyégben üle atyaisten I nek jobjára onnan leszen eljövendő I ítélni eleveneket és holtakat: I hiszek szentlélekben: közönsé I ges keresztyén anya szent egy házat szent I eknek egyességét: bününknek bocs I ánatyát: testnek feltámadását: és az I örök életet: amen.